Financiën

Inleiding

Dit overzicht is bedoeld om een tussenstand te geven van de financiële effecten van de tweemaandsrapportage tot en met april 2019. We geven hier een samenvatting weer van alle bekende financiële mutaties per programma/ taakveld en het effect daarvan op het verwacht rekeningresultaat 2019. De financiële mutatie geven we weer met een V (voordeel) en een N (nadeel). De toelichting op de mutatie leest u door op het symbool V te klikken onder het icoontje.  Indien een verrekening met een reserve plaatsvindt, geven we de gevolgen weer voor de desbetreffende reserve.

Tot slot nemen we de ontwikkeling van de investeringskredieten op en het verloop van de weerstandsratio.

Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Inwonerzaken?
TaakveldOnderwerpMutatie 2018V / NInc / Str
Begeleide participatieBijstelling Rijksuitkering en begroting 2019 Werkzaak148.000NSTR
De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) wordt door ons uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland. Het Rijk heeft het voorlopige rijksbudget voor de Wsw naar beneden bijgesteld met € 85.000,-. Het Algemeen Bestuur van de Werkzaak heeft de begroting 2019 vastgesteld. De bedrijfsvoeringskosten voor Buren zijn € 63.000,- meer dan begroot.
Begeleide participatieRekeningresultaat 2018 Werkzaak105.500VINC
Bij de jaarrekening 2018 is er een voordelig saldo van € 138.488,- van de Werkzaak. Het betreft een incidenteel voordeel door de winst op de verkoop van (voormalige) Lander panden. In de begroting 2019 houden we rekening met een teruggave van € 33.000,-. Deze verrekenen we met het werkelijke voordeel. Per saldo resteert € 105.500,-.
InkomensregelingenBijstelling Rijksuitkering en uittreders80.000VSTR
Het Rijk heeft het voorlopige rijksbudget voor de uitkeringen bekendgemaakt. Het budget is € 45.000,- meer dan begroot. De kans bestaat dat dit jaar het definitieve budget naar boven of naar beneden wordt bijgesteld. Door de krapte op de arbeidsmarkt zien we dat de laatste maanden ook met name de oudere bijstandsgerechtigden uitstromen naar regulier werk. We verwachten dat deze trend doorzet. Dit heeft een financieel gevolg van € 35.000,-.
InkomensregelingenMinimabeleid50.000VSTR
Inwoners met een minimuminkomen en minderjarige kinderen hebben de weg gevonden naar het jeugdcultuurfonds, het sportfonds en stichting leergeld. Er wordt hierdoor minder gebruik gemaakt van onze regeling ‘Participatie minima’. Dit levert een structurele besparing op van € 15.000,-.
De instroom van asielzoekers in Nederland loopt terug. Onze taakstelling om statushouders te vestigen in de eerste helft van 2019 is daardoor verminderd. We verwachten dat deze trend zich ook doorzet in de tweede helft van 2019. We hoeven hierdoor minder bijzondere bijstand te verstrekken voor volledige woninginrichtingen. Dit levert een te verwachte besparing op van € 35.000,-.
InkomensregelingenInkomensvoorziening Neder-Betuwe50.000NSTR
We voeren op grond van een dienstverleningsovereenkomst met Neder-Betuwe de taken op grond van de Participatiewet (PW) en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) uit. Op grond van de dienstverleningsovereenkomst ontvangen we van Neder-Betuwe middelen. De middelen bestaan uit financiën voor uitkeringen, re-integratie en operationele taken. De bijdrage die Neder-Betuwe hiervoor betaalt is verwerkt in de begroting. Een (laatste) gedeelte van de kosten bestaande uit € 50.000,- verwerken we nu in de begroting.
Mutaties saldo programma Inwonerzaken37.500V
Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Ruimte?
TaakveldOnderwerpMutatie 2018V / NInc / Str
OnderwijshuisvestingVerkoop van de voormalige basisschool “De Kastanjepoort” in Erichem460.000VINC
De school is verkocht op 24 april 2019. De verkoopopbrengst bedraagt € 475.000,-. De kosten voor de asbestsanering bedragen ca. € 5.000,- en de makelaar-/verkoopkosten ca. € 10.000,-. De netto-opbrengst bedraagt derhalve € 460.000,-.
OnderwijshuisvestingVergoeding 1e inrichting Eben Haëzerschool in Lienden23.000NINC
De Eben Haëzerschool in Lienden is de laatste jaren gegroeid. Het schoolbestuur diende een verzoek in voor de 1e inrichting van twee groepen. De Wet op het Primair Onderwijs regelt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de inrichting (lesmethoden en meubilair).
Wonen en bouwenRekeningresultaat 2018 ODR33.250VINC
Enkele taken van de ODR over 2018 vallen positief uit. Het betreft hier werkzaamheden voor complexe vergunningverlening die door de ODRN worden uitgevoerd en de toezicht en handhaving op VVGB bedrijven (bedrijven waarvoor een verklaring van geen bedenkingen nodig is). Dit resulteert in een teruggave van € 53.194,-. In de begroting 2019 houden we rekening met een teruggave van € 20.000,-. Deze verrekenen we met het werkelijke voordeel. Per saldo resteert € 33.250,-.
Openbaar groen en (openlucht) recreatieEikenprocessierups25.000NINC
We verwachten een lichte overschrijding op het budget taakveld van ca. € 25.000,- vanwege de bestrijding van de eikenprocessierups. De ontwikkelingen zijn zo dat ook dit jaar de rups weer actief aanwezig is in onze gemeente.
Openbaar groen en (openlucht) recreatieInhuur contractmanager IBOR35.500NINC
Het DVO van Avri IBOR wordt in 2019 herzien. Omdat dit een tijdelijke opgave betreft, huren wij een contractmanager Avri IBOR in. Deze stuurt met name op het opzetten van het nieuwe DVO. Maar ook meer- en minderwerk, onderlinge afstemming tussen verschillende beheerdisciplines en voorbereiden van bestuurlijke overleggen behoren tot de taken.
Openbaar groen en (openlucht) recreatieRegeling landschap 201314.000VINC
De definitieve beschikking van de provincie Gelderland voor de subsidieaanvraag uit 2013 uit de regeling landschap hebben we ontvangen. De eindafrekening bedraagt € 19.000 in ons voordeel. Daar staan € 5.000,- aan gereserveerde kosten tegenover. Per saldo een voordeel van € 14.000,-.
Beheer overige gebouwen/grondenUitgifte pachtpercelen15.000VSTR
Eind 2018 zijn voor een periode van drie jaar onze pachtpercelen opnieuw uitgegeven op basis van een openbare inschrijving. Dit heeft, samen met enkele andere nieuwe contracten, geleid tot extra inkomsten.
Ruimtelijke OrdeningInhuur projectjurist35.000NINC
Een projectjurist adviseert bij ruimtelijke initiatieven, stelt overeenkomsten op en regelt grondoverdrachten e.d. De huidige capaciteit is niet voldoende in relatie tot de werkzaamheden die er liggen. We huren hiervoor extra capaciteit in (16 uur/week) en hebben hiervoor budget tot 1 juni 2019. Voor de periode juni - december 2019 is er € 35.000,- nodig. Door deze extra capaciteit in te huren waarborgen we de voortgang van de advisering van lopende en nieuwe ruimtelijke initiatieven. Voor de periode juni - december is er binnen de projecten geen geld beschikbaar voor de inhuur van een projectjurist.

Drie jaar geleden is er, na ruim 8 jaar een projectjurist ingehuurd te hebben, een vacature opengesteld voor een projectjurist (0,5 fte). De insteek destijds was om eerst te ervaren of 0,5 fte voldoende capaciteit was. Dit blijkt niet het geval; wij huren nu al ruim 2,5 jaar 0,5 fte extra juridische capaciteit voor projecten in. Dit kost ons gemiddeld € 56.000,- per jaar. In de Kadernota 2020 vragen we structureel 0,5 fte projectjurist aan.
Ruimtelijke OrdeningVoorbereidingskosten dorpshuis 't Zoetzand in Beusichem16.000NINC
Zorgcentra De Betuwe heeft interesse getoond in de herontwikkeling van dorpshuis ’t Zoetzand in Beusichem. Kleurrijk Wonen sloot zich daarbij aan en wil een studie doen naar hun omliggende woningbezit. Voor een allereerste verkenning willen wij een bureau ontwikkelingsmodellen op laten stellen om te onderzoeken of vervolgstappen nodig zijn. Bewoners en belanghebbenden participeren hierin. De kosten ramen wij op € 16.000,-.
Zodra bekend is op welke wijze de realisatie met partijen wordt overeengekomen kan een raming van de totale kosten worden gemaakt.
Openbare orde en veiligheidDiverse autonome ontwikkelingen13.000NSTR
Vanwege autonome ontwikkelingen is structureel extra budget nodig. Deze ontwikkelingen zijn: kosten voor secretariële ondersteuning IV de Waarden, samenwerking tijdelijk huisverbod, verhoging bijdrage RIEC (conform besluit AB), indexering Ieder1gelijk en inzetten Legitiem adressenonderzoek.
Openbare orde en veiligheidOndermijning10.000NSTR
Ook binnen de gemeente Buren zijn signalen van ondermijning zichtbaar. De gemeenten, politie, Openbaar Ministerie (OM), veiligheidsregio, omgevingsdienst en het Regionaal informatie expertise centrum (RIEC) werken samen om ondermijning tegen te gaan. Daarbij wordt de combinatie gemaakt tussen toezicht, handhaving, strafrechtelijk en bestuurlijk optreden. Om deze verbinding te krijgen is het uitwisselen van informatie noodzakelijk. Binnen onze regio wordt gewerkt binnen een integraal gemeentelijk projectteam om alle signalen te verzamelen, te bespreken en vervolgens integraal op te treden. Om ondermijning op een juiste manier aan te pakken zijn financiële middelen nodig. Deze middelen zijn vooral gericht op het verbeteren van de informatiepositie van de gemeente met haar partners. Met de financiële bijdrage neemt de gemeente Buren deel aan het integraal gemeentelijk projectteam waarbij de informatiepositie sterk wordt verbeterd. We verwachten hiervoor de komende jaren structureel € 10.000,- op jaarbasis nodig te hebben, deze zijn op dit moment niet structureel opgenomen in de begroting.
Mutaties saldo programma Ruimte364.750V
Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Bedrijfsvoering?
TaakveldOnderwerpMutatie 2018V / NInc / Str
OverheadVerordening rechtspositie Raads- en commissieleden16.750NSTR
Vanaf 1 januari 2019 hebben raads- en commissieleden recht op verplaatsingskosten. We hebben deze Verordening in januari 2019 ontvangen.
Een financiële vertaling vindt nu plaats. De kosten waren eerder niet bekend. We gaan uit van 17.000,- structureel per jaar.
Deze raming is voor de volgende componenten:
- Dienstreizen en woon-werkverkeervergoeding € 6.000,-
- Extra vergoeding commissieleden € 5.700,-
- voor individuele opleidingsverzoeken, bedrijfsgeneeskundige zorg/arbo € 5.000,-
OverheadRegeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 20198.000NSTR
Deze regeling is half januari 2019 bekend geworden en de kosten zijn nu in beeld. We nemen in deze rapportage een raming op voor de structurele kosten. Het gaat om de volgende bedragen:
- Dienstreizen en woon-werkverkeervergoeding (€ 3.000,-)
- Een opleidingsbudget voor het college van burgemeester en wethouders per jaar (€ 5.000,-)
N.B.: We nemen geen jaarlijkse budget voor bedrijfsgeneeskundige zorg en eventuele arbo-voorzieningen op. Als hier sprake van is verantwoorden we de kosten in de tweemaandsrapportage.
OZB WoningenKosten automatische incasso belastingaanslagen en kosten waarderingskamer40.000NSTR
In de begroting 2019 zou de raming van automatische incasso van de belastingaanslagen worden omgezet van het taakveld Overhead naar het taakveld OZB Woningen. Bij het taakveld Overhead is de raming afgevoerd. Maar bij het taakveld OZB woningen is verzuimd om de raming in 2019 op te nemen. De kosten voor automatische incasso worden in 2019 geraamd op € 35.000,-. Daar tegenover staan lagere portokosten. De exacte afname is nog niet te bepalen.
In 2019 ontvangen we voor het eerst een factuur van de Waarderingskamer voor het toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ. De kosten bedragen afgerond € 5.000,-. Tot en met 2018 werden de kosten verrekend met de algemene uitkering.
BestuurAccountant12.750NSTR
Volgens planning behandelt de gemeenteraad op 28 mei 2019 een voorstel tot benoeming van een accountant.
De kosten stijgen structureel met een bedrag van € 12.640,-. Dit financiële effect nemen we mee in deze tweemaandsrapportage.
TreasuryDividend Vitens32.000NSTR
De dividenduitkering 2019 en volgende jaren van Vitens is lager dan in de voorgaande jaren. Dit hangt samen met de nieuwe financiële regelgeving, gelijkblijvende of lagere drinkwatertarieven en veel grotere kapitaallasten voor investeringen. De verwachting is dat de dividenduitkering 2019 en volgende jaren 40% lager is dan in de voorgaande jaren.
Mutaties saldo programma Bedrijfsvoering109.500N

Het gevolg voor het verwacht rekeningresultaat 2019 is:

Mutatie 2019

% afwijking t.o.v. programmatotaal

V / N

Vastgesteld begrotingssaldo 2019

39.500

V

Mutatie programma Inwonerszaken

37.500

0,23%

V

Mutatie programma Ruimte

364.750

2,53%

V

Mutatie programma Bedrijfsvoering

109.500

0,39%

N

Mutatie begroting

292.750

V

Verwacht rekening resultaat 2019 na tweemaands-
rapportage maart - april

332.250

V

De financiële mutatie 2019 bedraagt totaal € 292.750. Alle mutaties met structurele gevolgen bedraagt totaal € 185.500.

Investeringen

Reconstructie Kern Ingen
In 2006 zou in het kader van verkeersveiligheid de kernen worden ingericht als 30 km/uur gebieden. De kern van Ingen stond ook in 2006 op het programma en de voorgestelde maatregelen zijn in overleg met bewoners en belanghebbenden bepaald. Tussen 2006 en 2017 zijn er aan de Rijnstraat diverse bouwprojecten gestart waardoor wij niet van start konden met de werkzaamheden. Naar aanleiding van de projecten ontstonden er gewenste ontwikkelingen o.a. op het gebied van riolering en stelden wij het wegonderhoud uit. Nu de bouwprojecten gereed zijn kunnen we onze werkzaamheden gaan opstarten en hebben wij in het voorjaar van 2017 inwoners, belanghebbenden en raad via het raadsjournaal van 7 april 2017 opnieuw geïnformeerd.  De reconstructieplannen zijn gepresenteerd en vragen hierover zijn toegelicht. Toegezegd is dat de start van de werkzaamheden niet voor het voorjaar van 2018 zou plaatsvinden en vermoedelijk pas half oktober 2018 realistisch zou zijn gezien de reacties. In november 2017 is vertraging ontstaan in de voorbereidende werkzaamheden door het verzoek van de nutsbedrijven om de kabels en leidingen te mogen vervangen.  De nutsbedrijven hebben aangegeven in juni 2019 te zullen starten met de vervanging van de kabels en leidingen. Deze informatie is per brief gedeeld met de bewoners en belanghebbenden van de inloopavond. Over uitstel van de uitvoerende werkzaamheden tot half oktober 2019 is schriftelijk gecommuniceerd.

Voor de rioleringswerkzaamheden vragen we de gemeenteraad een krediet van € 650.000 beschikbaar te stellen en de kosten te dekken uit het Gemeentelijk Rioleringsplan. In dit plan is hiervoor geld gereserveerd. Het wegonderhoud bekostigen we uit de voorziening Wegen.

Voorzieningen

Bij het afsluiten van de grondexploitatie Het Woud in 2017 is een voorziening gecreëerd voor wegonderhoud dat nog verricht moet worden na het afsluiten van het project. Deze werkzaamheden nemen we mee met deze reconstructie in Ingen. Om dekking uit verschillende 'potjes' te verminderen stellen we voor om de voorziening op te heffen en het bedrag van € 70.000 te storten in de voorziening Wegen.

Ontwikkeling ratio weerstandsvermogen

Bij de behandeling van de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing zegden we u toe de ontwikkeling ratio weerstandsvermogen op te nemen in de tweemaandsrapportages.
De huidige ratio van 2,00 (uitstekend) is ten opzichte van de begroting niet gewijzigd.