Datum vergadering gemeenteraad

Voorstelnummer

25 juni 2019

D.032378
Z.013082

Voorstel ingebracht door

R. van Nifterik  

Portefeuillehouder
Begrotingsprogramma en taakveld

S.T. Klein – De Jong
Alle

Onderwerp

Tweemaandsrapportage maart -  april 2019

Voorgesteld besluit
1. De tweemaandsrapportage maart - april 2019 vast te stellen.
2. De bijbehorende positieve financiële mutatie in 2019 van totaal € 292.750 op programmaniveau
    vast te stellen:

 • Mutatie Inwonerszaken: € 37.500 (voordeel), de mutaties zijn:

  a  - € 148.000 Bijstelling Rijksuitkering en begroting 2019 Werkzaak (Str);
  b + € 105.500 Rekeningresultaat 2018 Werkzaak (Inc);
  c + €   80.000 Bijstandsuitkering Rijksuitkering en uitstroom (Str);
  d + €   50.000 Minimabeleid (Str);
  e -  €   50.000 Inkomensvoorziening Neder-Betuwe (Str).

 • Mutatie Ruimte: € 364.750 (voordeel), de mutaties zijn:

  f   + € 460.000 Verkoop voormalige basisschool “De Kastanjepoort” (Inc);
  g  -  €   23.000 Vergoeding 1e inrichting Eben Haëzerschool Lienden (Inc);
  h  + €   33.250 Rekeningresultaat 2018 ODR (Inc);
  i   -  €   25.000 Eikenprocessierups (Inc);
  j   -  €   35.500 Inhuur contractmanager IBOR (Inc);
  k  + €   14.000 Regeling landschap 2013 (Inc);
  l   + €   15.000 Uitgifte pachtpercelen (Str);
  m  - €   35.000 Inhuur projectjurist (Inc);
  n   - €   16.000 Voorbereidingskosten dorpshuis ‘t Zoetzand (Inc);
  o  -  €   13.000 Autonome ontwikkelingen Openbare orde &veiligheid (Str);
  p  -  €   10.000 Ondermijning (Str).

 • Mutatie Bedrijfsvoering: € 109.500 (nadeel), de mutaties zijn:

  r  - € 16.750 Verordening rechtspositie raads-commissieleden (Str);
  s - €   8.000 Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders (Str);
  t  - € 40.000 Kosten automatische incasso en waarderingskamer (Str);
  u - € 12.750 Accountant (Ste);
  v - € 32.000 Dividend Vitens (Str).
3. De structurele financiële mutaties van € 185.500 negatief mee te nemen in de Kadernota 2020.
4. Een krediet van € 650.000 beschikbaar te stellen voor de rioleringswerkzaamheden (voor de
    reconstructie) van de kern in Ingen en het krediet te dekken uit het Gemeentelijk rioleringsplan.
5. € 70.000 te ontrekken uit de voorziening Nog te maken kosten Het Woud Ingen en te storten in de
    voorziening Wegen voor de reconstructie van de kern in Ingen. De voorziening Nog te maken
    kosten Het Woud Ingen op te heffen.
6. Begrotingswijziging 2018, nummer 11 vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel

Dit is de tweemaandsrapportage maart – april 2019. We rapporteren in deze rapportage over de voortgang van de doelen en de financiën tot en met april 2019. Hierbij houden we rekening met de financiële verplichtingen voor de rest van het jaar. We stellen voor de budgetafwijkingen via een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2019.
De totale financiële mutatie in 2019 is € 292.750 positief. Over het jaar 2019 verwachten we nu een overschot van € 332.250. De financiële mutatie vanaf 2020 is € 185.500 negatief en nemen we mee in de Kadernota 2020.
De rapportage kunt u hierraadplegen.

HOOFDLIJNEN

 1. Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?

Sinds eind 2017 bieden we de gemeenteraad tweemaandsrapportages aan. We richten ons hierbij meer op de voortgang van het beleid. In deze tweemaandsrapportage maart - april gaan we in op de ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar tot en met april jl.. U vindt de tweemaandsrapportage maart-april 2019 (website) via deze link.
Tweemaandsrapportages zijn wettelijk niet verplicht. Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet kan een gemeente via een verordening hiervoor kiezen. In de verordening 212 gemeente Buren staat dat we u door middel van tussenrapportages informeren over de realisatie van de begroting.

 1. Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken? En waarom op deze manier?

Met deze rapportage geeft u aan kennis te nemen van de voortgang op beleid en stemt u hiermee in zoals we deze aan u presenteren. Ook neemt u kennis van de punten waarop we bij willen sturen.
De bijbehorende begrotingsmutatie stelt u vast. Door deze vast te stellen, nemen we alle financiële effecten uit de rapportage mee in het voortschrijdend saldo van de jaarstukken.

 1. Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico’s als de raad het voorstel overneemt?

Uit deze rapportage blijkt dat het structurele tekort € 185.500 bedraagt. Tot op heden zijn er geen voldoende concrete meevallers die het negatieve saldo goed maken. We betrekken het tekort bij de Kadernota 2020.

In deze tweemaandsrapportage zijn de ontwikkelingen voor het sociaal domein niet verwerkt. Voor het Sociaal domein worden de prognoses gemaakt op basis van alleen de reeds gefactureerde bedragen die wij van zorgaanbieders hebben ontvangen. Gebleken is dat zorgaanbieders in veel gevallen niet factureren in de maand nadat de zorg is verleend. Hierdoor is het moeilijk om een reële prognose te maken van de kosten waarmee we rekening hebben te houden.
Het meerjarig financieel perspectief zal dus nog naar beneden bijgesteld worden.

 1. Wat betekent het als de raad dit voorstel niet overneemt?

Wanneer u het voorstel niet overneemt kunnen we de begrotingswijziging niet verwerken. De begroting passen we niet aan conform de laatste ontwikkelingen. We hebben geen zekerheid over de beschikbare begrotingsruimte voor (noodzakelijke) uitgaven. Dat kan leiden tot situaties van onrechtmatigheid.

 1. Is het een begrotingswijziging?

Ja. Begrotingswijziging 2019, nummer 11.

TOELICHTING EN UITVOERING

 1. Beleidskader

De tweemaandsrapportage en de eisen die hieraan worden gesteld, zijn opgenomen in de verordening 212 gemeente Buren.

 1. Effectmeting, planning en evaluatie

Op 28 mei behandelt de gemeenteraad een voorstel, waarin wordt voorgesteld om alleen nog de besluitvormende 2MR te doen in 2019. Het is aan de gemeenteraad om dat te besluiten.

 1. Financiën

Samenvattend is de financiële mutatie over de afgelopen maanden als volgt:

Stand

2019

2020

2021

2022

Januari - februari

90.000

N

90.000

N

90.000

N

90.000

N

Maart - april

382.750

V

95.500

N

95.500

N

95.500

N

Wijziging begroting

292.750

V

185.500

N

185.500

N

185.500

N

De financiële gevolgen vanaf 2020 nemen we mee in de Kadernota 2020.

De financiële mutaties per programma en het gevolg voor het verwacht rekeningresultaat 2019 is:

Mutatie 2019

% afwijking t.o.v. programmatotaal

V / N

Vastgesteld begrotingssaldo 2019

39.500

V

Mutatie programma Inwonerszaken

37.500

0,23%

V

Mutatie programma Ruimte

364.750

2,53%

V

Mutatie programma Bedrijfsvoering

109.500

0,35%

N

Mutatie begroting

292.750

V

Verwacht rekening resultaat 2019 na tweemaands-
rapportage maart - april

332.250

V

V = Voordeel / N = nadeel

Reconstructie kern Ingen
In 2006 zou in het kader van verkeersveiligheid de kernen worden ingericht als 30 km/uur gebieden. De kern van Ingen stond ook in 2006 op het programma en de voorgestelde maatregelen zijn in overleg met bewoners en belanghebbenden bepaald. Tussen 2006 en 2017 zijn er aan de Rijnstraat diverse bouwprojecten gestart waardoor wij niet van start konden met de werkzaamheden. Naar aanleiding van de projecten ontstonden er gewenste ontwikkelingen o.a. op het gebied van riolering en stelden wij het wegonderhoud uit. Nu de bouwprojecten gereed zijn kunnen we onze werkzaamheden gaan opstarten
Voor de rioleringswerkzaamheden vragen we de gemeenteraad een krediet[1] van € 650.000 beschikbaar te stellen en de kosten te dekken uit het Gemeentelijk Rioleringsplan. In dit plan is hiervoor geld gereserveerd. Het wegonderhoud bekostigen we uit de voorziening Wegen.

 1. Communicatie

Er vindt geen aparte communicatie over de tweemaandsrapportage plaats.

 1. Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is niet van toepassing op de tweemaandsrapportage.

 1. Deregulering

Deregulering is niet van toepassing op de tweemaandsrapportage.

 1. Achtergrondinformatie

Niet van toepassing

Bijlagen:

 • Raadsbesluit
 • U kunt de tweemaandsrapportage maart-april 2019 raadplegen via deze link.

Inlichtingen bij:   
Naam   R. van Nifterik       
Team   Advies
[1] Hieronder wordt verstaan het vastleggen vaan vermogen in objecten waarvan het nu zich over meerdere jaren uitstrekt.