Inleiding

Dit is de tweede tweemaandsrapportage 2019. We rapporteren in deze rapportage over de voortgang van de doelen en de financiën over de maanden januari tot en met april 2019. De ontwikkelingen uit de rapportage over januari en februari zijn verwerkt in deze rapportage. We stellen de gemeenteraad voor de financiële mutaties via een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2019.
De financiële mutatie geven we weer met een V (voordeel) en een N (nadeel). Voor een specificatie per taakveld en een totaaloverzicht verwijzen we naar het kopje Financiën.

Over de afgelopen vier maanden is de financiële mutatie:

Stand

2019

2020

2021

2022

Januari - februari

90.000

N

90.000

N

90.000

N

90.000

N

Maart - april

382.750

V

95.500

N

95.500

N

95.500

N

Wijziging begroting

292.750

V

185.500

N

185.500

N

185.500

N

De financiële gevolgen vanaf 2020 nemen we mee in de Kadernota 2020. Het gevolg voor het verwacht rekeningresultaat 2019 is:

Mutatie 2019

% afwijking t.o.v. programmatotaal

V / N

Vastgesteld begrotingssaldo 2019

39.500

V

Mutatie programma Inwonerszaken

37.500

0,23%

V

Mutatie programma Ruimte

364.750

2,53%

V

Mutatie programma Bedrijfsvoering

109.500

0,35%

N

Mutatie begroting

292.750

V

Verwacht rekening resultaat 2019 na tweemaands-
rapportage maart - april

332.250

V

In de rapportage maken we gebruik van vier symbolen. Ieder symbool geeft de volgende status weer:
 = afgerond
 = op koers
 = bijsturen
 = niet haalbaar

In onderstaande tabel leest u de stand van zaken ten aanzien van doelen per programma:

Programma

Totaal aantal
doelen

Aantal
'afgerond'

Aantal
'op koers'

Aantal
'bijsturen'

Aantal
'niet haalbaar'

Inwonerszaken

3

0

3

0

0

Ruimte

3

0

3

0

0

Bedrijfsvoering

3

0

3

0

0

In onderstaande tabel leest u de stand van zaken ten aanzien van de prestaties per programma. Prestaties zijn opgenomen in de taakvelden:

Programma

Totaal aantal
prestaties

Aantal
'afgerond'

Aantal
'op koers'

Aantal
'bijsturen'

Aantal
'niet haalbaar'

Inwonerszaken

26

1

25

0

0

Ruimte

30

0

27

2

1

Bedrijfsvoering

12

0

12

0

0

Ontwikkelingen uit het college van burgemeester en wethouders

Tekort en transformatie Sociaal domein
In de raadsinformatiebrief van mei bent u op de hoogte gesteld van het tekort over 2018 van het Sociaal domein. Op dit moment wordt gewerkt aan de strategische opgave transformatie Sociaal Domein. De raadswerkgroep is hier nauw bij betrokken. Naar verwachting wordt in de vergadering van juli de eerste resultaten besproken.

Abonnementstarief Wmo
Door de invoering van het abonnementstarief zijn de inkomsten minder geworden. Op dit moment wordt gewerkt aan de teruggave van de eigen bijdrage bij het CAK.  In de volgende tweemaandsrapportage wordt inzicht verstrekt in het verschil en de gevolgen hiervan.

Vanuit sommige gemeenten wordt het signaal afgegeven dat de invoering van het abonnementstarief een aanzuigende werking heeft. Wij zien dit in Buren nog niet. Ook wordt vanuit omliggende gemeenten  aangegeven dat cliënten zich verzetten tegen een eventuele overgang van de Wmo naar de Wlz (Wet Langdurige Zorg)  in verband met een verschil in eigen bijdrage. Ook dit beeld zien vooralsnog niet in Buren.

Ontwikkelingen Sociaal domein
Voor het Sociaal domein worden de prognoses gemaakt op basis van alleen de reeds gefactureerde bedragen die wij van zorgaanbieders hebben ontvangen. Gebleken is dat zorgaanbieders in veel gevallen niet factureren in de maand nadat de zorg is verleend. Hierdoor is het moeilijk om een reële prognose te maken van de kosten waarmee we rekening hebben te houden. Om te komen tot een reële prognose gedurende het jaar worden de afgegeven beschikking financieel vertaald naar een last voor het betreffende jaar. In de volgende tweemaandsrapportage wordt hiermee een start gemaakt. Dit zal een groeimodel zijn wat ertoe moet leiden dat we steeds beter zicht gaan krijgen op de uitgaven in het sociaal domein.

Thema's in de rapportages
In de rapportage van januari - februari gaven we aan dat we in deze rapportage de thema's op zouden nemen. In mei is echter het principe besluit genomen de thema's te vervangen in zes strategische opgaven. Bij de Kadernota 2020 stellen we u voor de zes strategische opgaven vast te stellen. Het begrotingsjaar 2019 wordt daarmee een overgangsjaar, want vanaf het begrotingsjaar 2020 sturen we op zes strategische opgaven.

Tweemaandelijkse Managementrapportage maart en april 2019
De directie heeft eind 2017 volgens onderstaand overzicht aangegeven welke onderwerpen aan de diverse gremia worden gepresenteerd en met welke frequentie de informatie beschikbaar wordt gesteld.  

Overzicht wie ontvangt wanneer welke  informatie over HR onderwerpen

Bezetting*

Ziekteverzuim

HR cyclus

SPP

Per 23-10-18:
VWNW- trajecten

Raad

2 x per jaar

2 x per jaar

2 x per jaar

1 x per jaar

2 x per jaar

B&W

2 x per jaar

2 x per jaar

2 x per jaar

1 x per jaar

2 x per jaar

MT

1 x per 2 maanden

1 x per 2 maanden

2 x per jaar

1 x per jaar

2 x per jaar

TL

1 x per 2 maanden

1 x per 2 maanden

2 x per jaar

1 x per jaar

2 x per jaar

OR

1 x per 2 maanden

1 x per 2 maanden

2 x per jaar

1 x per jaar

2 x per jaar

* Betreft aantal fte in dienst, instroom, uitstroom, opbouw personeelsbestand en aantal fte externe inhuur  met reden inhuur.

De informatie die nu voorligt gaat over de periode maart en april 2019.

Instroom, doorstroom en uitstroom
Over de maanden maart en april zijn vijf medewerkers in dienst gekomen. Er gingen  twee medewerkers uit dienst (allen op eigen verzoek). Als we het in fte uitdrukken, is 3,72 fte ingestroomd en is de uitstroom  1,89 fte geweest. De formatie (de vastgestelde fte) blijft eigenlijk altijd gelijk en is 142,86 fte.

Ziekteverzuim: streven voor 2019 is 7%.

Grafiek 1

Bron verzuimmanager   

Grafiek 2

Bron verzuimmanager

Grafiek 3

Bron verzuimmanager

Grafiek 4

Bron verzuimmanager

Toelichting grafiek 1, 2,3 en 4

We zijn blij te kunnen melden dat het ziekteverzuim weer verder gedaald is. Het streefcijfer van 7% blijft ambitieus.
Over de maanden maart en april 2019 is het gemiddeld 7,8% ten opzichte van 8,49% in januari en februari 2019. We constateren wel dat het middellang verzuim is toegenomen. Hier zullen we goed op toezien. In 2018 was het ziekteverzuim over maart en april 10,8%.

Vanaf januari 2019 werken we met Sociaal medisch teams, waarbij de leidinggevende, de bedrijfsarts, en HR gezamenlijk onderzoeken wat we kunnen doen om in individuele situaties het ziekteverzuim terug te dringen. Ook krijgt preventie meer aandacht. Er wordt nu standaard een preventiegesprek gevoerd wanneer een medewerker zich drie keer ziek heeft gemeld in één jaar.
Deze gesprekken vinden plaats tussen de leidinggevende, de betreffende medewerker en de HR adviseur. Insteek van dit gesprek is: wat kan de werkgever doen en wat kan de medewerker doen om uitval te voorkomen.

We blijven te maken houden met een aantal medewerkers dat  langdurig ziek is, door lichamelijk klachten wat niet werk-gerelateerd is. De invloed van de werkgever op het herstel is hierbij gericht op en beperkt tot het voeren van gesprekken en zorgen dat de afstand tot het werk klein blijft.

Voorziening frictiekosten organisatieontwikkeling
Bij raadsbesluit van 30 oktober 2018 RV/18/00870 is er een bedrag van € 627.000 beschikbaar gesteld voor de frictiekosten reorganisatie. Op dit moment verwachten wij dat de voorziening toereikend is. Er zijn geen bijzonderheden te melden.